05/06/2018

Treballs de síntesi!

El treball de síntesi és un conjunt d'activitats d'ensenyament i aprenentatge, fetes en equip, per desenvolupar competències complexes i comprovar si s'ha aconseguit, i fins a quin punt, que l'alumnat sigui capaç d'aplicar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. Integra continguts de diverses matèries i admet diferents concrecions temporals. Es fa en els cursos de 1r, 2n i 3r d'ESO.

Treballs de síntesi!

A Lleure dos mil disposem de diferents treballs de síntesi per realitzar en cases de colònies i albergs durant 3 dies on s’agrupa el treball, la natura, la diversió i la convivència. Es tracta de temàtiques centrades en la natura i el medi ambient per a poder així aprofitar l’entorn per a treballar i estudiar-lo a part de millorar les relacions amb els companys i la cooperativitat entre ells. Tot aquest treball farà millorar els seus valors humans i el seu respecte i consciència mediambiental.

CAMINS 360º

Amb l’objectiu final de la creació d’un PR, recollirem un conjunt d’activitats relacionades amb la cartografia, l’orientació i la naturalesa. Per una banda estudiarem què és un mapa topogràfic i com interpretar-lo mentre que per altra banda ens aprendrem a orientar tan mitjançant brúixola com amb mètodes naturals acabant l’aprenentatge amb una cursa d’orientació. Per últim, com hem dit, els alumnes crearan un itinerari amb tots els ets i uts necessaris.

L’objectiu general d’aquesta estada és el de crear un sender local entre tota la classe mentre que com a objectius més específics tenim els següents:

- Manipular les eines d’orientació

- Planificar estructures i continguts del llibre del sender

- Confeccionar un llibre de ruta

- Aprendre a treballar en grup

Aquest treball farà que els i les alumnes desenvolupin els seus coneixements de diferents matèries troncals de la secundària: matemàtiques, ciències socials i naturals o llengües catalana, castellana i anglesa.

LES ENERGIES RENOVABLES

Volem amb aquesta experiència que els i les alumnes entenguin la importància que tenen les energies renovables pel nostre planeta. Aprendran la seva rendibilitat i les aplicaran en el projecte de construcció d’una casa sostenible. Així, per una banda estudiarem la forma pràctica de cada energia renovable per a poder-les aplicar en el projecte. Finalment, construirem aquesta casa amb materials reciclats per a, un cop acabat el projecte, puguin fer una presentació oral i defensar-ne la seva creació.

L’objectiu general de l’estada és l’elaboració d’un projecte de casa sostenible a partir de les energies renovables. Per altra banda, com a objectius més específics buscarem:

- Diferenciar el funcionament de cada energia renovable

- Realitzar tallers de les diferents energies renovables

- Aplicar els coneixements en el medi natural

- Sensibilitzar de la importància d’un món més sostenible

- Exposar oralment els resultats davant del grup

- Utilitzar la imaginació i la creativitat.

- Fomentar la coneixença, cooperació i convivència entre els companys del grup.

- Aplicar els continguts apresos per fer el projecte final del treball.

Aquest treball farà que els i les alumnes desenvolupin els seus coneixements de diferents matèries troncals de la secundària: matemàtiques, ciències experimentals (física i química), ciències socials i naturals, tecnologia o llengües catalana, castellana i anglesa.

LA FÚRIA DE LA NATURA

Es poden evitar els desastres naturals? Quins factors els provoquen? Com podem minimitzar-ne l’impacte? Estudiarem de forma pràctica els diversos tipus de fenòmens que existeixen per a poder respondre totes aquestes preguntes. Alhora, aprofitant l’època de l’any en la que ens trobem o la zona geogràfica on es realitzi el treball de síntesi realitzarem experiències pràctiques i lúdiques sobre alguns d’aquests fenòmens.

L’objectiu de l’estada és el d’entendre el com i el perquè d’aquests fenòmens que causen catàstrofes naturals així com descobrir què podem fer per a minimitzar-ne els danys. Tota aquesta informació la farem servir per elaborar un Pla d’Emergència. Els altres objectius que ens posem son els següents:

- Conèixer diferents catàstrofes naturals, com s’originen i quins factors contribueixen a que es produeixin.

- Aprendre a interpretar sobre el terreny els factors que incideixen en el procés.

- Aplicar els coneixements de les catàstrofes naturals i meteorologia en el medi natural mitjançant l’excursió pel territori.

- Sensibilitzar de la importància de l’ésser humà en la prevenció de les catàstrofes naturals.

- Exposar oralment els resultats davant la resta del grup.

- Utilitzar imaginació i creativitat.

- Fomentar la coneixença, cooperació i convivència entre els companys del grup.

- Aplicar els continguts apresos a la casa de colònies per fer el projecte final de treball de síntesi.

Aquest treball farà que els i les alumnes desenvolupin els seus coneixements de diferents matèries troncals de la secundària: matemàtiques, ciències experimentals (física i química), ciències de la terra i el Medi ambient, ciències socials, tecnologia o llengües catalana, castellana i anglesa.

 

Per a més informació sobre els nostres treballs de síntesi, consulteu el PDF adjunt a la notícia, la nostra web o contacteu amb nosaltres. Junts passarem tres dies d’aprenentatge i diversió.